Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van 17 juli 1974, nr. 136

EV 1471

VERENIGING: Schietsportvereniging Texel

1. Algemene bepalingen
Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging is genaamd Schietsportvereniging Texel.
2. Zij is gevestigd te Texel.

Doel

Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen, zulks voor zover het schieten met vuurwapens betreft met inachtneming van de daaromtrent voor de Koninklijke Landmacht geldende voorschriften.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en wedstrijden, en alle andere geoorloofde middelen die daartoe bevorderlijk zijn.

Tijdsduur

Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor een tijdvak van 29 jaren en 11 maanden, te rekenen van de dag van oprichting, zijnde 16 januari 1974.
2. Voor het verstrijken van dat tijdvak wordt tijdig een voorstel tot verlenging aan de algemene vergadering gedaan.

2. De leden.
Artikel 4
Lidmaatschapsvereisten
1. Gewoon lid kan zijn iedere Nederlander die de achttien jarige leeftijd heeft bereikt en de grondwettige regeringsvorm aanvaard, en die, voor zover hij meerderjarig is, handelingsbekwaam is.
2. In een bijzonder geval kan - na verkregen toestemming van de Minister van defensie - ook een niet-Nederlander als gewoon lid worden toegelaten, mits hij, indien hij meerderjarig is, handelsbekwaam is (die meerderjarigheid en handelingsbekwaamheid te beoordelen naar het op hem toepasselijk recht).
Juniorleden
3. Wie de zestienjarige maar nog niet de achttienjarige leeftijd heeft bereikt en overigens voldoet aan de vereisten gesteld in het eerste respectievelijk het tweede lid kan - met toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers - als juniorlid worden toegelaten.
4. Een juniorlid wordt met het bereiken van de achttienjarige leeftijd van rechtswege gewoon lid.

Verplichtingen der leden ten opzichte van de K.N.S.A.

Artikel 5
1. De vereniging sluit zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie, thans gevestigd te Arnhem.
2. Gedurende het lidmaatschap van de vereniging van de koninklijke Nederlandse Schutters Associatie gelden voor de leden der vereniging de volgende bepalingen.
3. De leden der vereniging zijn verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften die de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie uitvaardigt in het belang van de schietsport, van haar zelf of van de schutters die zij vertegenwoordigt.
4. Het bestuur der vereniging is bevoegd aan de koninklijke Nederlandse Schutters Associatie alle door deze gevraagde inlichtingen omtrent de leden der vereniging te verstrekken.


Beperkingen en voorwaarden ten aanzien van het schieten

Artikel 6
Het bestuur is bevoegd, hetzij ten aanzien van alle leden, hetzij ten aanzien van een groep van leden, hetzij ten aanzien van een of meer leden afzonderlijk, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden als met het oog op de veiligheid, de mate van geoefendheid der betrokken leden of, wat de juniorleden betreft, hun leeftijd geboden acht.


Toelating

Artikel 7
Over de toelating beslist in enige en hoogste instantie het bestuur.


Beëindiging van het lidmaatschap

Artikel 8
Opzegging door het lid.
1. Een lid kan zijn lidmaatschap aan de vereniging opzeggen onder inachtneming van een termijn van tenminste één kalendermaand en tegen het einde van het boekjaar.
Opzegging vanwege de vereniging.
2. Vanwege de vereniging kan het bestuur aan een lid het lidmaatschap opzeggen:
a. indien het heeft opgehouden aan de vereisten door deze statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen.
b. Indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Van een vanwege de vereniging gedane opzegging staat het lid beroep open op de commissie van beroep.
Ontzetting vanwege de vereniging.
4. Vanwege de vereniging kan het bestuur een lid uit het lidmaatschap ontzetten:
a. indien het in strijd met de staturen, reglementen of besluiten van de vereniging handelt;
b. indien het de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Van een uitgesproken ontzetting staat het lid beroep open op de commissie van beroep.
6. Zolang een in eerste aanleg uitgesproken beslissing tot ontzetting geen rechtskracht heeft bekomen, is het lid van rechtswege geschorst.

7. Wordt de ontzetting door de commissie van beroep vernietigd, dan vervalt de schorsing van rechtswege, en vindt voor zover mogelijk, herstel in de vorige toestand plaats.


Beroepstermijn

Artikel 9
1. Beroepen moeten bij de commissie van beroep worden ingesteld binnen dertig dagen na de kennisgeving van de bestreden beslissing.
2. Indien door een omstandigheid welke redelijkerwijs niet voor zijn rekening behoort te komen, de betrokkene verhinderd is geworden het beroep tijdig na kennisgeving in te stellen, loopt de termijn vanaf het ophouden van de verhindering.


Introducés

Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd tot introductie van niet-leden.
2. De leden zijn bevoegd, met toestemming van het bestuur en onder hun verantwoordelijkheid, niet-leden te introduceren.
3. Indien de vereniging een inrichting exploiteert waarvoor een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet vereist is, is het bestuur bevoegd ook introducés tot de lokaliteiten waarover de vergunning zich uitstrekt, toe te laten, onder inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet en van de voorwaarden waaronder de vergunning is verleend.
4. Het bestuur kan zijn in de vorige leden genoemde bevoegdheden delegeren aan een of meer bestuursleden.

3. De algemene vergadering

Artikel 11
Jaarvergadering
1. Jaarlijks - zo mogelijk binnen drie maanden na afloop van het boekjaar - wordt door het bestuur een algemene vergadering van leden (jaarvergadering) uitgeschreven, waarin:
a. door het bestuur de balans en de inkomsten- en uitgavenrekening over het afgelopen boekjaar aan de algemene vergadering wordt overgelegd;
b. door het bestuur verslag omtrent de gang van zaken van de vereniging in het afgelopen boekjaar aan de algemene vergadering wordt uitgebracht;
c. door het bestuur een begroting voor het lopende boekjaar bij de algemene vergadering ter vaststelling wordt ingediend;
d. in openstaande of in de vergadering openvallende vacatures in het bestuur wordt voorzien;
e. een commissie van drie gewone en twee plaatsvervangende leden (commissie van beroep) wordt benoemd teneinde ingevolge deze statuten te oordelen over beroepen;
f. een commissie van tenminste twee en ten hoogste drie leden (kascommissie) wordt benoemd teneinde op de eerstvolgende vergadering verslag uit te brengen omtrent het door het bestuur gevoerde beheer, met advies omtrent de vaststelling van de in punt a genoemde financiële jaarstukken;
g. eventueel ingediende voorstellen worden behandeld;
h. rondvraag wordt gesteld;
2. De leden worden in de gelegenheid gesteld voorstellen ter behandeling door de jaarvergadering in te dienen.
Buitengewone vergaderingen
3. Verder worden algemene vergaderingen door het bestuur uitgeschreven, zo vaak:
a. zulks bij of krachtens deze statuten wordt gevorderd;
b. het bestuur dat nodig oordeelt;
c. tenminste een/tiende gedeelte van de leden der vereniging hun verlangen daartoe bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur te kennen geeft.
4. Indien het bestuur niet binnen een termijn van ten hoogste zes weken voldoet aan een verzoek tot bijeenroeping van de algemene vergadering gedaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid onder c, zijn de aanvragers gerechtigd zelf de vergadering uit te schrijven.
Termijn
5. De vergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.


Presidium en secretariaat

Artikel 12
1. Als voorzitter en secretaris van een door het bestuur bijeengeroepen algemene vergadering treden op de voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun respectieve plaatsvervangers.
2. Een door de leden der vereniging overeenkomstig het bepaalde bij artikel 11, lid 3, onder c, bijeenroepen algemene vergadering kiest zelf haar voorzitter en secretaris.
3. Indien, in de gevallen van de voorafgaande leden, iemand tijdens de vergadering de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij voorzitter of secretaris van de algemene vergadering is, blijft hij niettemin die functie uitoefenen tot na afloop van de vergadering, tenzij hij anders verkiest of de vergadering anders beslist.


Besluitvorming

Artikel 13
Besluiten alléén over op de agenda vermelde onderwerpen
1. Besluiten kunnen door de algemene vergadering alleen worden genomen over onderwerpen die bij de oproeping zijn vermeld.
Wijze van stemming
2. Over elke zaak of persoon wordt afzonderlijk gestemd.
3. Indien niemand zich daartegen verzet, kunnen voorstellen ook zonder hoofdelijke stemming worden aangenomen.
4. Indien de voorzitter dit bepaalt of tenminste één/vijfde deel der te vergadering aanwezige leden dit verlangt, wordt schriftelijk, met ongetekende en gesloten briefjes gestemd; alsdan wijst de voorzitter twee leden aan om de stemmen op te nemen.
Volstrekte meerderheid
5. De besluiten worden in de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid der door de aanwezige leden uitgebrachte geldige stemmen.
6. Heeft bij stemming over keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Wordt alsdan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Zouden door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen, dan wordt door loting uitgemaakt tussen welke twee persoenen herstemming zal plaatsvinden. Bij de herstemming is hij gekozen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
Verkiezing bij enkele kandidaatstelling
7. Is er, indien er met het oog op de keuze, voordracht of aanbeveling van een persoon gelegenheid tot kandidaatstelling gegeven, niet meer dan één kandidaat gesteld, dan wordt die als gekozen beschouwd.
Gekwalificeerde meerderheid
8. Een meerderheid van tenminste twee/derde der geldige stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal leden der vereniging aanwezig is, is vereist voor besluiten:
a. tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur;
b. tot het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarde, of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand of anderszins bezwaard zijn;
c. tot statutenwijziging;
d. tot ontbinding van de vereniging.
9. Indien de helft van het aantal leden der algemene vergadering niet ter vergadering aanwezig is, kan in een volgende vergadering een besluit over het voorstel worden genomen en ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden, mits met een meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen.

4. Het bestuur


Samenstelling, verkiesbaarheid en verkiezing

Artikel 14
1. Het bestuur - bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en eventueel nog ten hoogste zes andere leden - wordt uit en door de leden gekozen.
2. Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nog andere bestuursfuncties in het leven worden geroepen.

Artikel 15
Functieverdeling
1. De voorzitter wordt als zodanig gekozen; de overige functies verdeelt het bestuur zelf.
Plaatsvervanging
2. Het bestuur wijst een zijner leden als vice-voorzitter aan om de voorzitter te vervangen als deze ontbreekt of verhinderd is.
3. Indien de secretaris, de penningmeester of een der andere met een speciale functie belaste bestuursleden ontbreekt of verhinderd is, wijst her bestuur zonodig een zijner andere leden als plaatsvervanger aan. Secretaris en penningmeester nemen niet voor elkaar waar.
Vacatures
4. In vacatures wordt zonodig vóór de vergadering voorzien
Verbinden van de vereniging
5. Voorzitter en een ander bestuurslid tezamen verbinden de vereniging namens het bestuur.

Periodieke aftreding

Artikel 16
1. Om de drie jaren treedt een gedeelte van de leden van het bestuur af volgens het volgende rooster:
Eerste jaar tweede jaar derde jaar
Voorzitter secretaris penningmeester
Eventueel vice-voorzitter eventueel eerste bijzitter eventueel tweede bijzitter
Eventueel derde bijzitter eventueel vierde bijzitter eventueel vijfde bijzitter
(de rangorde der bijzitters naar volgorde van benoeming).
2. De algemene vergadering kan een ander rooster van aftreding vaststellen.
3. De aftredenen zijn terstond herkiesbaar.
4. Tussentijds gekozenen treden af op het tijdstip waarop hun voorganger had moeten aftreden.

Vergaderingen en spoedvergaderingen

Artikel 17
1. De voorzitter roept een vergadering bijeen zo vaak hij dat nodig acht, en steeds indien tenminste twee leden van het bestuur daarom verzoeken.
2. Ook kan in de vergadering van het bestuur een volgende vergadering worden vastgesteld.
3. In spoedeisende gevallen kan eveneens schriftelijk, telefonisch of met gebruikmaking van welk ander communicatiemiddel ook worden beraadslaagd en beslist.

Besluitvorming


Artikel 18
Stemmingen
1. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Handelingen waarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering is vereist
2. De voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering heeft het bestuur nodig voor:
a. het ter leen geven of het ter leen opnemen van gelden (daaronder begrepen het sluiten van kredietovereenkomsten en het uitgeven van obligaties), met uitzondering van het normale rekening-courantverkeer met de bankiers der vereniging en het geven of ontvangen van het normale handelskrediet;
b. het verkrijgen of vervreemden, alsmede het bouwen, verbouwen of amoveren van onroerende goederen.
c. Het doen uitvoeren van werken, tenzij het werken van dagelijkse aard betreft;
d. Het verhypothekeren, verpanden of bezwaren dan wel het anderszins verlenen van rechten aan derden op de goederen der vereniging, behalve het verhuren of in gebruik geven daarvan;
e. Het aanvaarden van schenkingen of makingen onder last of voorwaarden of wanneer de geschonken of vermaakte goederen met hypotheek of pand of anderszins bezwaard zijn;
f. Het aangaan van borgtochten en het tekenen voor aval;
g. Het aanvragen van het faillissement van de vereniging.

Dagelijks bestuur

Artikel 19
Het bestuur kan de dagelijkse leiding van zaken opdragen aan een dagelijks bestuur, dat het daarnevens kan belasten met een of meer nader omschreven taken.

5. Het vermogen


Geldmiddelen

Artikel 20
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Inschrijfgelden;
b. Contributies;
c. Schietgelden;
d. Donaties;
e. inkomsten uit eigen vermogen;
f. subsidies;
g. schenkingen;
h. makingen;
i. toevallige baten.

Inschrijfgelden, contributies en schietgelden

Artikel 21
1. De inschrijfgelden, contributies en schietgelden worden door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De contributies dienen door de leden aanstonds na hun toelating en vervolgens telkens in de eerste maand van het boekjaar - of indien betaling in termijnen door de algemene vergadering is toegestaan, uiterlijk op de vervaldag van iedere termijn - op een in het gewone betalingsverkeer gebruikelijke wijze zonder korting of schuldvergelijking uit welke hoofde ook aan de vereniging te worden voldaan.
3. Bij aanvang of beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het boekjaar vindt geen verrekening of restitutie plaats.

Boekjaar

Artikel 22
Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.


6. Vereffening

Artikel 23
Vereffenaars
1. Indien de vereniging wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het orgaan dat of de persoon die door de wet of statuten met het beheer over het vermogen der vereniging is belast.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding besluit, kan zij de vereffening ook opdragen aan anderen, wier salaris zij dan tevens regelt.
Rekening en verantwoording
3. Indien de vereffening plaatsvindt door het bestuur of door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, leggen vereffenaars na afloop van de vereffening rekening en verantwoording af aan de algemene vergadering.
Door de rechtbank benoemde vereffenaars
4. Is niemand door wet of statuten met het beheer over het vermogen der vereniging belast, dan is ieder lid gerechtigd aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vereniging is gevestigd de benoeming van vereffenaars te verzoeken, met regeling tevens van hun salaris en van de wijze waarop door hen na afloop van de vereffening rekening en verantwoording moet worden afgelegd.


Saldo

Artikel 24
1. Het eventueel voordelig slot vervalt aan de leden.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding besluit, kan zij ook een andere bestemming aan het voordelig slot geven.
3. Bedragen waarover binnen zes maanden na betaalbaarstelling van de laatste uitkering nog niet is beschikt, worden in bewaring gegeven ter plaatse tot het ontvangen van gerechtelijke consignaties aangewezen.


Bewaring van de boeken en bescheiden en het archief

Artikel 25
Omtrent de bewaring van de boeken en bescheiden en het archief der vereniging zomede de inzage daarvan, geldt het bepaalde bij artikel 56h van het wetboek van Koophandel, voor zover toepasselijk, zulks met dien verstande dat als bewaarder ook een rechtspersoon kan worden aangewezen.


6. Slot- en overgangsbepalingen


Reglementen

Artikel 26
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en zonodig ook reglementen bepaalde onderwerpen betreffende, vaststellen, waarin nadere regelen ter uitwerking van deze statuten kunnen worden gegeven, het stellen van termijnen en het voorschrijven van formaliteiten daaronder begrepen
2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Onvoorziene gevallen

Artikel 27
1. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, en ook achtereenvolgens het aanvullend wettenrecht, het gewoonterecht of het gebruik zwijgen, beslist het bestuur.
2. De beslissing van het bestuur moet redelijk zijn en mag niet strijden met deze statuten, met het dwingend recht of met algemene rechtsbeginselen.

Overgangsbepalingen

Artikel 28
1. Voor de eerste maal worden tot bestuursleden benoemd de heren P. Arensman, J.K. Feikema, P. Kuip, P. Kunst en J.B. Seegers, van wie de heren J.K. Feikema, P. Arensman en P.Kuip onderscheidenlijk tot voorzitter, secretaris en penningmeester worden aangewezen.
2. Voor de eerste maal worden tot leden van de commissie van beroep benoemd de heren P. Eelman, W.P. v.d. Vis en P.R. Boots.
3. Voor de eerste maal worden tot lid van de kascommissie benoemd de heren P. Eelman en W.P. v.d. Vis.

Wijzigingen

Artikel 29
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door de algemene vergadering.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 9 april 1974, nr. 68

Mij bekend.
De Staatssecretaris van Justitie.
Namens de Staatssecretaris
Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht
J. v. Rijn v. Alkemade.